اخبار گوناگون در این وبلاگ از اخبار گوناگون با خبر می شوید اخبار روز دنیا در این وبلاگ وجود دارد اگه از این وبلاگ خوشتون اومد در نظر سنجی گزینه ی عالی را بزنید http://gonagoonnews.mihanblog.com 2019-09-21T10:56:33+01:00 text/html 2011-07-11T11:50:24+01:00 gonagoonnews.mihanblog.com مهدی شریفی توجه http://gonagoonnews.mihanblog.com/post/26 <FONT color=#ff0000 size=4>این وبلاگ به یك نویسنده نیاز دارد برای ثبت نام در این وبلاگ در بخش نظرات آما دگی خود را اعلام كنید تا به شما یوزر نیم وپسورد داده شود</FONT> text/html 2011-07-02T09:23:19+01:00 gonagoonnews.mihanblog.com مهدی شریفی تبلیغات وبلاگ http://gonagoonnews.mihanblog.com/post/24 <STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2><STRONG><FONT size=2> <P>&nbsp;</P> <P align=center><IMG alt=http://www.up.iranblog.com/images/bgmky8z19uyyu7jidys.gif src="http://www.up.iranblog.com/images/bgmky8z19uyyu7jidys.gif"><A title="تبلیغات وبلاگ" href="http://gonagoonnews.mihanblog.com/extrapage/1" target=""><IMG height=85 alt="جهت ورود به فروشگاه وبلاگ کلیک کنید" src="http://www.up.iranblog.com/images/v1r1mlqtd8i8bg6shwhz.png" width=100></A><IMG alt=http://www.up.iranblog.com/images/bgmky8z19uyyu7jidys.gif src="http://www.up.iranblog.com/images/bgmky8z19uyyu7jidys.gif"></P> <P>&nbsp;<IFRAME style="WIDTH: 503px; HEIGHT: 111px" marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://www.oxinads.com/showbanneri_show.php?sc&amp;inet=0&amp;inet_oxin=0&amp;s=NTAweDEwMA==&amp;bs=MTQ=&amp;c=5f615f&amp;u=64859&amp;row=1&amp;col=1&amp;text=1&amp;ref=http%3A//www.mihanblog.com/blog/post/index&amp;title=1میهن بلاگ - ویرایش پست&amp;loc=" frameBorder=0 width=500 scrolling=no height=117 allowTransparency></IFRAME></P> <P><IFRAME style="BORDER-RIGHT: #fff 0px solid; BORDER-TOP: #fff 0px solid; BORDER-LEFT: #fff 0px solid; WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM: #fff 0px solid; HEIGHT: 0px" src="http://www.oxinads.com/showgp.php?u=64859&amp;p=&amp;t=میهن بلاگ - ویرایش پست"></IFRAME></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://vpnbaran5.com/"><IMG height=140 alt="حل مشکل دانلود" src="http://www.up.vatandownload.com/images/v23owqm53juen6ybqqw.gif" width=312></A></P> <CENTER><IFRAME marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://www.oxinads.com/showbanneri_show.php?sc&amp;inet=0&amp;inet_oxin=0&amp;s=NTAweDEwMA==&amp;bs=MTQ=&amp;c=5f615f&amp;u=64859&amp;row=1&amp;col=1&amp;text=1&amp;ref=http%3A//www.mihanblog.com/blog/post/index/wrapper/true&amp;title=1میهن بلاگ - ویرایش پست&amp;loc=" frameBorder=0 width=500 scrolling=no height=117 allowTransparency></IFRAME></CENTER> <P><IFRAME style="BORDER-RIGHT: #fff 0px solid; BORDER-TOP: #fff 0px solid; BORDER-LEFT: #fff 0px solid; WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM: #fff 0px solid; HEIGHT: 0px" src="http://www.oxinads.com/showgp.php?u=64859&amp;p=&amp;t=میهن بلاگ - ویرایش پست"></IFRAME><IFRAME marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://www.oxinads.com/showbanner_frm.php?ref=http%3A//www.google.com/search%3Fq%3D%25D8%25A7%25D8%25AE%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B1+%25DA%25AF%25D9%2588%25D9%2586%25D8%25A7%25DA%25AF%25D9%2588%25D9%2586%26hl%3Dfa%26prmd%3Divns%26ei%3D-nsVTqSVIofAswbZsoioDw%26start%3D10%26sa%3DN&amp;loc=http%3A//www.gonagoonnews.mihanblog.com/" frameBorder=0 width=0 scrolling=no height=0 allowTransparency></IFRAME></P> <P></P> <CENTER><IFRAME marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://www.oxinads.com/showbanneri_show.php?sc&amp;inet=0&amp;inet_oxin=0&amp;s=NTAweDEwMA==&amp;bs=MTQ=&amp;c=5f615f&amp;u=64859&amp;row=1&amp;col=1&amp;text=1&amp;ref=http%3A//www.google.com/search%3Fq%3D%25D8%25A7%25D8%25AE%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B1+%25DA%25AF%25D9%2588%25D9%2586%25D8%25A7%25DA%25AF%25D9%2588%25D9%2586%26hl%3Dfa%26prmd%3Divns%26ei%3D-nsVTqSVIofAswbZsoioDw%26start%3D10%26sa%3DN&amp;title=1اخبار گوناگون&amp;loc=" frameBorder=0 width=500 scrolling=no height=117 allowTransparency></IFRAME></CENTER> <P><IFRAME style="BORDER-RIGHT: #fff 0px solid; BORDER-TOP: #fff 0px solid; BORDER-LEFT: #fff 0px solid; WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM: #fff 0px solid; HEIGHT: 0px" src="http://www.oxinads.com/showgp.php?u=64859&amp;p=&amp;t=اخبار گوناگون"></IFRAME> <SCRIPT src="http://www.oxinads.com/showbanneri.php?sc&amp;a=MQ==&amp;bs=MTc=&amp;s=NDY4eDEwMA==&amp;c=5f615f&amp;u=64859&amp;row=1&amp;col=1&amp;text=1" type=text/javascript></SCRIPT> <IFRAME marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://www.oxinads.com/showbanner_frm.php?ref=&amp;loc=http%3A//www.mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/24/atrty/1310561547/avrvy/447861/key/15e148ddbc027b0870b77b78a49a5cc2/" frameBorder=0 width=0 scrolling=no height=0 allowTransparency></IFRAME> <CENTER><IFRAME marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://www.oxinads.com/showbanneri_show.php?sc&amp;inet=0&amp;inet_oxin=0&amp;s=NDY4eDEwMA==&amp;bs=MTc=&amp;c=5f615f&amp;u=64859&amp;row=1&amp;col=1&amp;text=1&amp;ref=&amp;title=1میهن بلاگ - ویرایش پست&amp;loc=" frameBorder=0 width=468 scrolling=no height=117 allowTransparency></IFRAME></CENTER> <P><IFRAME style="BORDER-RIGHT: #fff 0px solid; BORDER-TOP: #fff 0px solid; BORDER-LEFT: #fff 0px solid; WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM: #fff 0px solid; HEIGHT: 0px" src="http://www.oxinads.com/showgp.php?u=64859&amp;p=&amp;t=میهن بلاگ - ویرایش پست"></IFRAME></P> <CENTER><IFRAME marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://www.oxinads.com/showbanneri_show.php?sc&amp;inet=0&amp;inet_oxin=0&amp;s=NDY4eDEwMA==&amp;bs=MTc=&amp;c=5f615f&amp;u=64859&amp;row=1&amp;col=1&amp;text=1&amp;ref=http%3A//www.mihanblog.com/blog/post/index/wrapper/true&amp;title=1میهن بلاگ - ویرایش پست&amp;loc=" frameBorder=0 width=468 scrolling=no height=117 allowTransparency></IFRAME></CENTER> <P><IFRAME style="BORDER-RIGHT: #fff 0px solid; BORDER-TOP: #fff 0px solid; BORDER-LEFT: #fff 0px solid; WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM: #fff 0px solid; HEIGHT: 0px" src="http://www.oxinads.com/showgp.php?u=64859&amp;p=&amp;t=میهن بلاگ - ویرایش پست"></IFRAME></P> <CENTER><IFRAME marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://www.oxinads.com/showbanneri_show.php?sc&amp;inet=0&amp;inet_oxin=0&amp;s=NDY4eDEwMA==&amp;bs=MTc=&amp;c=5f615f&amp;u=64859&amp;row=1&amp;col=1&amp;text=1&amp;ref=http%3A//www.mihanblog.com/blog/post/index/wrapper/true&amp;title=1میهن بلاگ - ویرایش پست&amp;loc=" frameBorder=0 width=468 scrolling=no height=117 allowTransparency></IFRAME></CENTER> <P><IFRAME style="BORDER-RIGHT: #fff 0px solid; BORDER-TOP: #fff 0px solid; BORDER-LEFT: #fff 0px solid; WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM: #fff 0px solid; HEIGHT: 0px" src="http://www.oxinads.com/showgp.php?u=64859&amp;p=&amp;t=میهن بلاگ - ویرایش پست"></IFRAME></P> <CENTER><IFRAME marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://www.oxinads.com/showbanneri_show.php?sc&amp;inet=0&amp;inet_oxin=0&amp;s=NDY4eDEwMA==&amp;bs=MTc=&amp;c=5f615f&amp;u=64859&amp;row=1&amp;col=1&amp;text=1&amp;ref=http%3A//www.mihanblog.com/blog/post/index&amp;title=1میهن بلاگ - ویرایش پست&amp;loc=" frameBorder=0 width=468 scrolling=no height=117 allowTransparency></IFRAME></CENTER> <P><IFRAME style="BORDER-RIGHT: #fff 0px solid; BORDER-TOP: #fff 0px solid; BORDER-LEFT: #fff 0px solid; WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM: #fff 0px solid; HEIGHT: 0px" src="http://www.oxinads.com/showgp.php?u=64859&amp;p=&amp;t=میهن بلاگ - ویرایش پست"></IFRAME></P> <CENTER><IFRAME marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://www.oxinads.com/showbanneri_show.php?sc&amp;inet=0&amp;inet_oxin=0&amp;s=NDY4eDEwMA==&amp;bs=MTc=&amp;c=5f615f&amp;u=64859&amp;row=1&amp;col=1&amp;text=1&amp;ref=http%3A//www.mihanblog.com/blog/post/index/wrapper/true&amp;title=1میهن بلاگ - ویرایش پست&amp;loc=" frameBorder=0 width=468 scrolling=no height=117 allowTransparency></IFRAME></CENTER> <P><IFRAME style="BORDER-RIGHT: #fff 0px solid; BORDER-TOP: #fff 0px solid; BORDER-LEFT: #fff 0px solid; WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM: #fff 0px solid; HEIGHT: 0px" src="http://www.oxinads.com/showgp.php?u=64859&amp;p=&amp;t=میهن بلاگ - ویرایش پست"></IFRAME><IFRAME marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://www.oxinads.com/showbanner_frm.php?ref=http%3A//www.google.com/search%3Fq%3D%25D8%25A7%25D8%25AE%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B1+%25DA%25AF%25D9%2588%25D9%2586%25D8%25A7%25DA%25AF%25D9%2588%25D9%2586%26hl%3Dfa%26prmd%3Divns%26ei%3D-nsVTqSVIofAswbZsoioDw%26start%3D10%26sa%3DN&amp;loc=http%3A//www.gonagoonnews.mihanblog.com/" frameBorder=0 width=0 scrolling=no height=0 allowTransparency></IFRAME></P> <P></P> <CENTER><IFRAME marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://www.oxinads.com/showbanneri_show.php?sc&amp;inet=0&amp;inet_oxin=0&amp;s=NDY4eDEwMA==&amp;bs=MTc=&amp;c=5f615f&amp;u=64859&amp;row=1&amp;col=1&amp;text=1&amp;ref=http%3A//www.google.com/search%3Fq%3D%25D8%25A7%25D8%25AE%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B1+%25DA%25AF%25D9%2588%25D9%2586%25D8%25A7%25DA%25AF%25D9%2588%25D9%2586%26hl%3Dfa%26prmd%3Divns%26ei%3D-nsVTqSVIofAswbZsoioDw%26start%3D10%26sa%3DN&amp;title=1اخبار گوناگون&amp;loc=" frameBorder=0 width=468 scrolling=no height=117 allowTransparency></IFRAME></CENTER> <P> <SCRIPT language=javascript src="http://zedsmr.persiangig.com/image/Tools%20Web/Tab%20-%20Blog%20Iran.js"></SCRIPT> </P> <P>&nbsp;</P> <DIV style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; Z-INDEX: 1000; RIGHT: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; POSITION: absolute; TOP: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px"><IMG height=20 src="http://zedsmr.persiangig.com/image/tab.gif" width=150 useMap=#muslims1 border=0><MAP id=muslims1 name=muslims1> <AREA shape=POLY target=_blank alt="BlogIran:&#10;Mohsen Razani" coords=1,1,169,1,169,169 href="http://BlogIran.MihanBlog.Com"></MAP></DIV> <CENTER><IFRAME marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://zedsmr.persiangig.ir/mohsen.html" frameBorder=0 width=0 scrolling=no height=0></IFRAME></CENTER> <P></P> <CENTER><IFRAME marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://zedsmr.persiangig.ir/mohsen.html" frameBorder=0 width=0 scrolling=no height=0></IFRAME></CENTER> <P></P> <CENTER><IFRAME marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://zedsmr.persiangig.ir/mohsen.html" frameBorder=0 width=0 scrolling=no height=0></IFRAME></CENTER> <P></P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <DIV style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; Z-INDEX: 1000; RIGHT: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; POSITION: absolute; TOP: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px"><AREA shape=POLY target=_blank alt="BlogIran:&#10;Mohsen Razani" coords=1,1,169,1,169,169 href="http://BlogIran.MihanBlog.Com"></DIV> <CENTER></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG><IFRAME style="BORDER-RIGHT: #fff 0px solid; BORDER-TOP: #fff 0px solid; BORDER-LEFT: #fff 0px solid; WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM: #fff 0px solid; HEIGHT: 0px" src="http://www.oxinads.com/showgp.php?u=64859&amp;p=&amp;t=میهن بلاگ - ویرایش پست"></IFRAME><IFRAME marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://www.oxinads.com/showbanner_frm.php?ref=&amp;loc=http%3A//www.mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/24/atrty/1310032282/avrvy/447861//key/04e40bae771c66b2d0ac7b142dcb3f8a" frameBorder=0 width=0 scrolling=no height=0 allowTransparency></IFRAME></CENTER> <CENTER> <CENTER> <CENTER><IFRAME marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://www.oxinads.com/showbanneri_show.php?sc&amp;inet=0&amp;inet_oxin=0&amp;s=NTAweDEwMA==&amp;bs=MTQ=&amp;c=5f615f&amp;u=64859&amp;row=1&amp;col=1&amp;text=1&amp;ref=&amp;title=1میهن بلاگ - ویرایش پست&amp;loc=" frameBorder=0 width=500 scrolling=no height=117 allowTransparency></IFRAME></CENTER> <P><IFRAME style="BORDER-RIGHT: #fff 0px solid; BORDER-TOP: #fff 0px solid; BORDER-LEFT: #fff 0px solid; WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM: #fff 0px solid; HEIGHT: 0px" src="http://www.oxinads.com/showgp.php?u=64859&amp;p=&amp;t=میهن بلاگ - ویرایش پست"></IFRAME><IFRAME marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://www.oxinads.com/showbanner_frm.php?ref=&amp;loc=http%3A//www.mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/24/atrty/1310032282/avrvy/447861//key/04e40bae771c66b2d0ac7b142dcb3f8a" frameBorder=0 width=0 scrolling=no height=0 allowTransparency></IFRAME></P> <CENTER>&nbsp;</CENTER> <CENTER><IFRAME marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://www.oxinads.com/showbanneri_show.php?sc&amp;inet=0&amp;inet_oxin=0&amp;s=NDY4eDEwMA==&amp;bs=MTc=&amp;c=5f615f&amp;u=64859&amp;row=1&amp;col=1&amp;text=1&amp;ref=&amp;title=1میهن بلاگ - ویرایش پست&amp;loc=" frameBorder=0 width=468 scrolling=no height=117 allowTransparency></IFRAME></CENTER> <CENTER>&nbsp;</CENTER> <CENTER>&nbsp;</CENTER></CENTER></CENTER> <P></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG><IFRAME style="BORDER-RIGHT: #fff 0px solid; BORDER-TOP: #fff 0px solid; BORDER-LEFT: #fff 0px solid; WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM: #fff 0px solid; HEIGHT: 0px" src="http://www.oxinads.com/showgp.php?u=64859&amp;p=&amp;t=میهن بلاگ - ویرایش پست"></IFRAME><IFRAME marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://www.oxinads.com/showbanner_frm.php?ref=&amp;loc=http%3A//www.mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/24/atrty/1310032638/avrvy/447861//key/dfed866f4d7a86c347d701ddd43bcf6e" frameBorder=0 width=0 scrolling=no height=0 allowTransparency></IFRAME></P> <CENTER><IFRAME marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://www.oxinads.com/showbanneri_show.php?sc&amp;inet=0&amp;inet_oxin=0&amp;s=NDY4eDYw&amp;bs=Nw==&amp;c=5f615f&amp;u=64859&amp;row=1&amp;col=1&amp;text=1&amp;ref=&amp;title=1میهن بلاگ - ویرایش پست&amp;loc=" frameBorder=0 width=468 scrolling=no height=77 allowTransparency></IFRAME></CENTER> <P><IFRAME style="BORDER-RIGHT: #fff 0px solid; BORDER-TOP: #fff 0px solid; BORDER-LEFT: #fff 0px solid; WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM: #fff 0px solid; HEIGHT: 0px" src="http://www.oxinads.com/showgp.php?u=64859&amp;p=&amp;t=میهن بلاگ - ویرایش پست"></IFRAME><IFRAME marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://www.oxinads.com/showbanner_frm.php?ref=&amp;loc=http%3A//www.mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/24/atrty/1310032638/avrvy/447861//key/dfed866f4d7a86c347d701ddd43bcf6e" frameBorder=0 width=0 scrolling=no height=0 allowTransparency></IFRAME><IFRAME style="BORDER-RIGHT: #fff 0px solid; BORDER-TOP: #fff 0px solid; BORDER-LEFT: #fff 0px solid; WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM: #fff 0px solid; HEIGHT: 0px" src="http://www.oxinads.com/showgp.php?u=64859&amp;p=&amp;t=میهن بلاگ - ویرایش پست"></IFRAME><IFRAME marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://www.oxinads.com/showbanner_frm.php?ref=&amp;loc=http%3A//www.mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/24/atrty/1310032638/avrvy/447861//key/dfed866f4d7a86c347d701ddd43bcf6e" frameBorder=0 width=0 scrolling=no height=0 allowTransparency></IFRAME></P> <CENTER><IFRAME marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://www.oxinads.com/showbanneri_show.php?sc&amp;inet=0&amp;inet_oxin=0&amp;s=NTAweDEwMA==&amp;bs=MTQ=&amp;c=5f615f&amp;u=64859&amp;row=1&amp;col=1&amp;text=1&amp;ref=&amp;title=1میهن بلاگ - ویرایش پست&amp;loc=" frameBorder=0 width=500 scrolling=no height=117 allowTransparency></IFRAME></CENTER> <P><IFRAME style="BORDER-RIGHT: #fff 0px solid; BORDER-TOP: #fff 0px solid; BORDER-LEFT: #fff 0px solid; WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM: #fff 0px solid; HEIGHT: 0px" src="http://www.oxinads.com/showgp.php?u=64859&amp;p=&amp;t=میهن بلاگ - ویرایش پست"></IFRAME><IFRAME marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://www.oxinads.com/showbanner_frm.php?ref=&amp;loc=http%3A//www.mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/24/atrty/1310032638/avrvy/447861//key/dfed866f4d7a86c347d701ddd43bcf6e" frameBorder=0 width=0 scrolling=no height=0 allowTransparency></IFRAME></P> <CENTER><IFRAME marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://www.oxinads.com/showbanneri_show.php?sc&amp;inet=0&amp;inet_oxin=0&amp;s=NDY4eDEwMA==&amp;bs=MTc=&amp;c=5f615f&amp;u=64859&amp;row=1&amp;col=1&amp;text=1&amp;ref=&amp;title=1میهن بلاگ - ویرایش پست&amp;loc=" frameBorder=0 width=468 scrolling=no height=117 allowTransparency></IFRAME></CENTER> <P><IFRAME style="BORDER-RIGHT: #fff 0px solid; BORDER-TOP: #fff 0px solid; BORDER-LEFT: #fff 0px solid; WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM: #fff 0px solid; HEIGHT: 0px" src="http://www.oxinads.com/showgp.php?u=64859&amp;p=&amp;t=میهن بلاگ - ویرایش پست"></IFRAME></P> <CENTER><IFRAME marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://zedsmr.persiangig.ir/mohsen.html" frameBorder=0 width=0 scrolling=no height=0></IFRAME></CENTER> <P><IFRAME marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://www.oxinads.com/showbanner_frm.php?ref=&amp;loc=http%3A//www.mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/24/atrty/1310032638/avrvy/447861//key/dfed866f4d7a86c347d701ddd43bcf6e" frameBorder=0 width=0 scrolling=no height=0 allowTransparency></IFRAME></P> <CENTER><IFRAME marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://www.oxinads.com/showbanneri_show.php?inet=0&amp;inet_oxin=0&amp;s=NDY4eDEwMA==&amp;bs=MTc=&amp;c=5f615f&amp;u=64859&amp;row=1&amp;col=1&amp;text=1&amp;ref=&amp;title=1میهن بلاگ - ویرایش پست&amp;loc=" frameBorder=0 width=468 scrolling=no height=117 allowTransparency></IFRAME></CENTER> <P><IFRAME style="BORDER-RIGHT: #fff 0px solid; BORDER-TOP: #fff 0px solid; BORDER-LEFT: #fff 0px solid; WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM: #fff 0px solid; HEIGHT: 0px" src="http://www.oxinads.com/showgp.php?u=64859&amp;p=&amp;t=میهن بلاگ - ویرایش پست"></IFRAME><IFRAME marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://www.oxinads.com/showbanner_frm.php?ref=&amp;loc=http%3A//www.mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/24/atrty/1310032638/avrvy/447861//key/dfed866f4d7a86c347d701ddd43bcf6e" frameBorder=0 width=0 scrolling=no height=0 allowTransparency></IFRAME></P> <CENTER><IFRAME marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://www.oxinads.com/showbanneri_show.php?inet=0&amp;inet_oxin=0&amp;s=NTAweDEwMA==&amp;bs=MTQ=&amp;c=5f615f&amp;u=64859&amp;row=1&amp;col=1&amp;text=1&amp;ref=&amp;title=1میهن بلاگ - ویرایش پست&amp;loc=" frameBorder=0 width=500 scrolling=no height=117 allowTransparency></IFRAME></CENTER> <P><IFRAME style="BORDER-RIGHT: #fff 0px solid; BORDER-TOP: #fff 0px solid; BORDER-LEFT: #fff 0px solid; WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM: #fff 0px solid; HEIGHT: 0px" src="http://www.oxinads.com/showgp.php?u=64859&amp;p=&amp;t=میهن بلاگ - ویرایش پست"></IFRAME><IFRAME marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://www.oxinads.com/showbanner_frm.php?ref=&amp;loc=http%3A//www.mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/24/atrty/1310032638/avrvy/447861//key/dfed866f4d7a86c347d701ddd43bcf6e" frameBorder=0 width=0 scrolling=no height=0 allowTransparency></IFRAME><IFRAME style="BORDER-RIGHT: #fff 0px solid; BORDER-TOP: #fff 0px solid; BORDER-LEFT: #fff 0px solid; WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM: #fff 0px solid; HEIGHT: 0px" src="http://www.oxinads.com/showgp.php?u=64859&amp;p=&amp;t=میهن بلاگ - ویرایش پست"></IFRAME><IFRAME marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://www.oxinads.com/showbanner_frm.php?ref=&amp;loc=http%3A//www.mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/24/atrty/1310032638/avrvy/447861//key/dfed866f4d7a86c347d701ddd43bcf6e" frameBorder=0 width=0 scrolling=no height=0 allowTransparency></IFRAME></P> <CENTER><IFRAME marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://www.oxinads.com/showbanneri_show.php?inet=0&amp;inet_oxin=0&amp;s=NDY4eDYw&amp;bs=Nw==&amp;c=5f615f&amp;u=64859&amp;row=1&amp;col=1&amp;text=1&amp;ref=&amp;title=1میهن بلاگ - ویرایش پست&amp;loc=" frameBorder=0 width=468 scrolling=no height=77 allowTransparency></IFRAME></CENTER> <P><IFRAME style="BORDER-RIGHT: #fff 0px solid; BORDER-TOP: #fff 0px solid; BORDER-LEFT: #fff 0px solid; WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM: #fff 0px solid; HEIGHT: 0px" src="http://www.oxinads.com/showgp.php?u=64859&amp;p=&amp;t=میهن بلاگ - ویرایش پست"></IFRAME><IFRAME marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://www.oxinads.com/showbanner_frm.php?ref=&amp;loc=http%3A//www.mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/24/atrty/1310032638/avrvy/447861//key/dfed866f4d7a86c347d701ddd43bcf6e" frameBorder=0 width=0 scrolling=no height=0 allowTransparency></IFRAME><IFRAME style="BORDER-RIGHT: #fff 0px solid; BORDER-TOP: #fff 0px solid; BORDER-LEFT: #fff 0px solid; WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM: #fff 0px solid; HEIGHT: 0px" src="http://www.oxinads.com/showgp.php?u=64859&amp;p=&amp;t=میهن بلاگ - ویرایش پست"></IFRAME><IFRAME marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://www.oxinads.com/showbanner_frm.php?ref=&amp;loc=http%3A//www.mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/24/atrty/1310561530/avrvy/447861//key/8421f2bd9029db47442424946fcef2b0" frameBorder=0 width=0 scrolling=no height=0 allowTransparency></IFRAME></P> <CENTER><IFRAME marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://www.oxinads.com/showbanneri_show.php?sc&amp;inet=0&amp;inet_oxin=0&amp;s=NDY4eDEwMA==&amp;bs=MTc=&amp;c=5f615f&amp;u=64859&amp;row=1&amp;col=1&amp;text=1&amp;ref=&amp;title=1میهن بلاگ - ویرایش پست&amp;loc=" frameBorder=0 width=468 scrolling=no height=117 allowTransparency></IFRAME></CENTER> <P><IFRAME style="BORDER-RIGHT: #fff 0px solid; BORDER-TOP: #fff 0px solid; BORDER-LEFT: #fff 0px solid; WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM: #fff 0px solid; HEIGHT: 0px" src="http://www.oxinads.com/showgp.php?u=64859&amp;p=&amp;t=میهن بلاگ - ویرایش پست"></IFRAME></P> <P>&nbsp;</P> <DIV style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; Z-INDEX: 1000; RIGHT: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; POSITION: absolute; TOP: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px"><IMG height=20 src="http://zedsmr.persiangig.com/image/tab.gif" width=150 useMap=#muslims1 border=0><MAP id=muslims1 name=muslims1> <AREA shape=POLY target=_blank alt="BlogIran:&#10;Mohsen Razani" coords=1,1,169,1,169,169 href="http://BlogIran.MihanBlog.Com"></MAP></DIV> <CENTER><IFRAME marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://zedsmr.persiangig.ir/mohsen.html" frameBorder=0 width=0 scrolling=no height=0></IFRAME></CENTER> <P></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG><IFRAME marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://www.oxinads.com/showbanner_frm.php?ref=&amp;loc=http%3A//www.mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/24/atrty/1310561547/avrvy/447861/key/15e148ddbc027b0870b77b78a49a5cc2/" frameBorder=0 width=0 scrolling=no height=0 allowTransparency></IFRAME></P> <CENTER><IFRAME marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://www.oxinads.com/showbanneri_show.php?sc&amp;inet=0&amp;inet_oxin=0&amp;s=NDY4eDEwMA==&amp;bs=MTc=&amp;c=5f615f&amp;u=64859&amp;row=1&amp;col=1&amp;text=1&amp;ref=&amp;title=1میهن بلاگ - ویرایش پست&amp;loc=" frameBorder=0 width=468 scrolling=no height=117 allowTransparency></IFRAME></CENTER> <P><IFRAME style="BORDER-RIGHT: #fff 0px solid; BORDER-TOP: #fff 0px solid; BORDER-LEFT: #fff 0px solid; WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM: #fff 0px solid; HEIGHT: 0px" src="http://www.oxinads.com/showgp.php?u=64859&amp;p=&amp;t=میهن بلاگ - ویرایش پست"></IFRAME></P> <DIV style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; Z-INDEX: 1000; RIGHT: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; POSITION: absolute; TOP: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px"><IMG height=20 src="http://zedsmr.persiangig.com/image/tab.gif" width=150 useMap=#muslims1 border=0><MAP id=muslims1 name=muslims1> <AREA shape=POLY target=_blank alt="BlogIran:&#10;Mohsen Razani" coords=1,1,169,1,169,169 href="http://BlogIran.MihanBlog.Com"></MAP></DIV> <CENTER><IFRAME marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://zedsmr.persiangig.ir/mohsen.html" frameBorder=0 width=0 scrolling=no height=0></IFRAME></CENTER></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG></FONT></STRONG> text/html 2011-04-10T19:41:06+01:00 gonagoonnews.mihanblog.com مهدی شریفی آپدیت رایگان nod32 بدون نیاز به یوزر و پسورد! http://gonagoonnews.mihanblog.com/post/12 <H2 class="title icon"><FONT size=3> <H2 class="title icon"><FONT size=3><IMG title="پیش فرض" alt="پیش فرض" src="http://forums.mihandownload.com/images/icons/icon1.png"> آپدیت رایگان nod32 بدون نیاز به یوزر و پسورد! </FONT></H2> <DIV class=content> <DIV id=post_message_270157> <BLOCKQUOTE class="postcontent restore "> <P><FONT size=3><FONT face=tahoma><FONT color=red>این خدمات همگی توسط سایت سافت گذر ارائه میشوند</FONT></FONT><BR><BR><BR><FONT face=tahoma>سرور آپدیت نود32 راه اندازی شد. تنظیمات طوری انجام شده است که آپدیت جدید این نرم افزار با اختلاف حداکثر 2 ساعت بر روی سرور سافت گذر جهت دانلود کاربران آماده است. این آپدیت مانند نسخه آفلاین برای کلیه نسخه های 3 و 4 نرم افزارهای </FONT><FONT face=tahoma>NOD32</FONT><FONT face=tahoma> و </FONT><FONT face=tahoma>Smart Security</FONT><FONT face=tahoma> قابل استفاده است.</FONT><BR><BR><FONT color=green><FONT face=tahoma>روش تنظیم </FONT></FONT><FONT color=green><FONT face=tahoma>NOD32</FONT></FONT><FONT color=green><FONT face=tahoma>‌ و </FONT></FONT><FONT color=green><FONT face=tahoma>Smart Security</FONT></FONT><FONT color=green><FONT face=tahoma> جهت دریافت آپدیت:</FONT></FONT><BR><FONT face=tahoma>به طور خلاصه:</FONT><BR><FONT face=tahoma>باید سرور آپدیت این نرم افزار را بر</FONT><FONT face=tahoma> روی </FONT><FONT face=tahoma>http://dl.softgozar.com/eset_upd_softgozar1</FONT><FONT face=tahoma> تنظیم</FONT><FONT face=tahoma>کنید و بدون نیاز به هیچ </FONT><FONT face=tahoma>Username</FONT><FONT face=tahoma> و </FONT><FONT face=tahoma>Password</FONT><FONT face=tahoma> با اتصال به اینترنت آنتی ویروس خود را به روز کنید.</FONT><BR><BR><FONT face=tahoma>شرح کامل:</FONT><BR><FONT face=tahoma>نرم افزار </FONT><FONT face=tahoma>NOD32</FONT><FONT face=tahoma> یا </FONT><FONT face=tahoma>Smart Security</FONT><FONT face=tahoma> را اجرا کنید. در ستون سمت چپ بر روی </FONT><FONT face=tahoma>Setup</FONT><FONT face=tahoma> کلیک کنید. بر روی گزینه </FONT><FONT face=tahoma>Enter entire advanced setup tree</FONT><FONT face=tahoma> کلیک کنید. اگر چنین گزینه ای نبود بر روی </FONT><FONT face=tahoma>Toggle Advanced Mode</FONT><FONT face=tahoma> کلیک کرده و </FONT><FONT face=tahoma>yes</FONT><FONT face=tahoma> را بزنید و بعد بر روی </FONT><FONT face=tahoma>Enter entire advanced setup tree</FONT><FONT face=tahoma> کلیک کنید. به قسمت </FONT><FONT face=tahoma>Update</FONT><FONT face=tahoma> بروید. بر روی </FONT><FONT face=tahoma>Edit</FONT><FONT face=tahoma> کلیک کنید. در قسمت </FONT><FONT face=tahoma>Update Servers</FONT><FONT face=tahoma> آدرس </FONT><FONT face=tahoma>http://dl.softgozar.com/eset_upd_softgozar1</FONT><FONT face=tahoma> را وارد و </FONT><FONT face=tahoma>Add</FONT><FONT face=tahoma> را بزنید. </FONT><FONT face=tahoma>OK</FONT><FONT face=tahoma> و بار دیگر </FONT><FONT face=tahoma>OK</FONT><FONT face=tahoma> را بزنید. به قسمت </FONT><FONT face=tahoma>Update</FONT><FONT face=tahoma> در نرم افزار بروید و بر روی </FONT><FONT face=tahoma>Update Virus Signature Database</FONT><FONT face=tahoma> را بزنید.</FONT><BR><BR><FONT face=tahoma>نکات مهم:</FONT><BR><FONT face=tahoma>1- آپدیت جدید بر روی سرور سافت گذر حداکثر 2 ساعت بعد از آپدیت شدن سرورهای نود32 قابل استفاده است. </FONT><BR><FONT face=tahoma>2- ممکن است به دلیل پایین بودن سرعت اینترنت شما اتصال به سرور برقرار نشود و اپدیت صورت نگیرد. در این موارد باید دوباره بر روی کلید آپدیت کلیک کنید. این مشکل ممکن است در مورد سرور اصلی نود32 نیز پیش بیاید.</FONT><BR><FONT face=tahoma>3- گاهی ممکن است آپدیت کردن شما همزمان با آپدیت شدن سرور سافت گذر باشد و آپدیت با موفقت به اتمام نرسد که باید مجددا آپدیت را انجام دهید تا تکمیل شود.</FONT><BR><FONT face=tahoma>4- </FONT><FONT face=tahoma>Uptime</FONT><FONT face=tahoma> سرور انتخاب شده نزدیک به 100 است و هیچ محدودیت پهنای باندی ندارد و از نظر پاسخگویی به مراجعان توانایی بسیار بالایی دارد. </FONT><BR><FONT face=tahoma>5- آپدیت ارائه شده هم برای نسخه های 32 بیتی و هم 64 بیتی قابل استفاده است. </FONT><BR><FONT face=tahoma>6- در مواردی ممکن است آنتی ویروسی که از سرور سافت گذر آپدیت می شود سریعتر از آنتی ویروسی که از سرور نود32 آپدیت می شود به روز شود. این حالت به دلیل عدم هماهنگی آپدیت ها در سرورهای نود32 است.</FONT><BR><BR><FONT face=tahoma>تفاوت آپدیت از سرور سافت گذر با آپدیت از سرور نود32:</FONT><BR><FONT face=tahoma>برای آپدیت از سرور نود 32 نیاز به </FONT><FONT face=tahoma>Username</FONT><FONT face=tahoma> و </FONT><FONT face=tahoma>Password</FONT><FONT face=tahoma> معتبر دارید که اینها هم بعد از مدتی از کار می افتند و باید جایگزین شوند یا از برنامه هایی برای جایگزین کردن انها استفاده کنید. اما سرور آپدیت سافت گذر نیاز به هیچ گونه </FONT><FONT face=tahoma>Username</FONT><FONT face=tahoma> و </FONT><FONT face=tahoma>Password</FONT><FONT face=tahoma> ندارد. اگر هم در آینده قرار داده شود ثابت است و تغییری نمی کند.</FONT><BR><FONT face=tahoma><FONT color=red>کسانی که جدیدا nod32 را آپدیت نکرده اند و میخواهند از این سرویس استفاده کنند ابتدا نود32 را با یک یوزر نیم و پسور از خود سرور نود 32 آپدیت کرده سپس روی سرور سافت گذر ست کنند</FONT></FONT></FONT></P> <P>&nbsp;</P> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT color=#3333ff>این ها برای تاریخ 21/4/1390 می باشد</FONT></DIV> <P>&nbsp;</P> <P>Username:TRIAL-33632565<BR>Password:n65jfv7mat</P> <P>Username:TRIAL-33069522<BR>Password:2nx5fxpdhr</P> <P>Username:TRIAL-33632568<BR>Password:82ckajfj25</P> <P>Username:TRIAL-33632564<BR>Password:bxvch67ehd</P> <P>Username:TRIAL-33632566<BR>Password:3ccpfp7t2a</P> <P>Username:TRIAL-33632563<BR>Password:ff5mm4ux82</P> <P>Username:TRIAL-33160270<BR>Password:3anjxndva2</P> <P>Username:TRIAL-33160286<BR>Password:m3hkutavcs</P> <P>Username:TRIAL-33160307<BR>Password:2bmjfhrh8n</P> <P>Username:TRIAL-33160435<BR>Password:mv7bjap8m6</P> <P>Username:TRIAL-33160462<BR>Password:f3xkr2ssr3</P> <P>Username:TRIAL-33160488<BR>Password:kt8f24v2e2</P> <P>Username:TRIAL-32871810<BR>nod32key:drvu38kv4p</P> <P>Username:TRIAL-32871881<BR>nod32key:fa357uxknm</P> <P>Username:TRIAL-32871927</P></BLOCKQUOTE></DIV></DIV></FONT></H2> text/html 2011-03-31T11:12:16+01:00 gonagoonnews.mihanblog.com مهدی شریفی اخبار ورزشی http://gonagoonnews.mihanblog.com/post/8 <P><FONT size=3><IMG id=imgRed src="http://www.varzesh3.com/football3_Images/redtop1.gif">&nbsp;</FONT></P> <P><FONT size=3><IMG id=img2 height=150 alt="" src="http://www.varzesh3.com/admin/asp/Picture/00026971.jpg" width=200> </FONT></P> <P class=topnews-subtitle><FONT size=3></FONT></P> <H1 class=topnews-title><FONT size=3>اولادی به پرسپولیس پیوست </FONT></H1> <P class=topnews-text><FONT size=3>مهرداد اولادی بازیکن فصل گذشته ملوان بندرانزلی با باشگاه پرسپولیس به توافق رسید و به این تیم پیوست. </FONT></P> <DIV class=topnews-control><FONT size=3><IMG id=bullet_15 alt="" src="http://www.varzesh3.com/football3_images/bullet_on.png" border=0></FONT><FONT size=3>&nbsp;</FONT><FONT size=3><IMG id=bullet_11 alt="" src="http://www.varzesh3.com/football3_images/bullet.png" border=0></FONT><FONT size=3> </FONT><FONT size=3><IMG id=bullet_12 alt="" src="http://www.varzesh3.com/football3_images/bullet.png" border=0></FONT><FONT size=3> </FONT><FONT size=3><IMG id=bullet_13 alt="" src="http://www.varzesh3.com/football3_images/bullet.png" border=0></FONT><FONT size=3> </FONT><FONT size=3><IMG id=bullet_14 alt="" src="http://www.varzesh3.com/football3_images/bullet.png" border=0></FONT><FONT size=3>&nbsp;</FONT><FONT size=3> </FONT></DIV> <DIV class=topnews-control><FONT size=3><IMG id=img3 height=150 alt="" src="http://www.varzesh3.com/admin/asp/Picture/00001806.jpg" width=200> </FONT> <P class=topnews-subtitle><FONT size=3>برای جدا شدن از سپاهان مشکلی ندارم </FONT></P> <H1 class=topnews-title><FONT size=3>خسرو حیدری و تصمیم به بازی در استقلال </FONT></H1> <P class=topnews-text><FONT size=3>بازیکن فصل گذشته سپاهان گفت: تصمیم خودم را گرفته‌ام و فصل آینده برای استقلال بازی می‌کنم. </FONT></P></DIV> <DIV class=topnews-control><FONT size=3><IMG id=bullet_11 alt="" src="http://www.varzesh3.com/football3_images/bullet.png" border=0></FONT><FONT size=3>&nbsp;<IMG id=bullet_15 alt="" src="http://www.varzesh3.com/football3_images/bullet_on.png" border=0>&nbsp;</FONT><FONT size=3><IMG id=bullet_12 alt="" src="http://www.varzesh3.com/football3_images/bullet.png" border=0></FONT><FONT size=3> </FONT><FONT size=3><IMG id=bullet_13 alt="" src="http://www.varzesh3.com/football3_images/bullet.png" border=0></FONT><FONT size=3>&nbsp;<IMG id=bullet_14 alt="" src="http://www.varzesh3.com/football3_images/bullet.png" border=0></FONT></DIV> <DIV class=topnews-control><FONT size=3>&nbsp;<IMG id=img4 height=150 alt="" src="http://www.varzesh3.com/admin/asp/Picture/00031735.jpg" width=200> </FONT> <P class=topnews-subtitle><FONT size=3>پیکارهای کوپا آمه‌ریکا - 2011</FONT></P> <H1 class=topnews-title><FONT size=3>کلمبیا اولین تیم صعودکننده به مرحله حذفی </FONT></H1> <P class=topnews-text><FONT size=3>تیم فوتبال کلمبیا در ادامه مسابقات قهرمانی آمریکای‌جنوبی موسوم به کوپا آمه‌ریکا مقابل بولیوی به پیروزی رسید و صعود کرد.&nbsp; </FONT></P> <P class=topnews-subtitle><FONT size=3></FONT></P> <H1 class=topnews-title> <DIV class=my_corners_l> <DIV class=my_corners_r> <DIV class=my_corners_b> <DIV class=my_corners_tl> <DIV class=my_corners_tr> <DIV class=my_corners_bl> <DIV class=my_corners_br> <DIV class=redtop><FONT size=3></IMG></FONT></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></H1></DIV> <DIV class=topnews-control> <DIV class=topnews-control><FONT size=3><IMG id=bullet_11 alt="" src="http://www.varzesh3.com/football3_images/bullet.png" border=0></FONT><FONT size=3> </FONT><FONT size=3><IMG id=bullet_12 alt="" src="http://www.varzesh3.com/football3_images/bullet.png" border=0></FONT><FONT size=3> </FONT><FONT size=3><IMG id=bullet_15 alt="" src="http://www.varzesh3.com/football3_images/bullet_on.png" border=0></FONT><FONT size=3> </FONT><FONT size=3><IMG id=bullet_13 alt="" src="http://www.varzesh3.com/football3_images/bullet.png" border=0></FONT><FONT size=3>&nbsp;</FONT><FONT size=3><IMG id=bullet_14 alt="" src="http://www.varzesh3.com/football3_images/bullet.png" border=0></FONT></DIV> <DIV class=topnews-control><FONT size=3></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV class=topnews-control> <UL sizset="16" sizcache="5" jQuery1310388855375="255"> <LI class=inbnshow> <P><FONT size=3>پورحیدری: جباری قهر نكرده است </FONT></P></LI> <LI class=inbnshow> <P><FONT size=3>همکاری رحمتی با استقلال فردامعلوم می‌شود </FONT></P></LI> <LI class=inbnshow> <P><FONT size=3>امتیاز راه‌آهن فروخته شد،بلاتكلیفی تمام نشد </FONT></P></LI> <LI class=inbnshow> <P><FONT size=3>بازجویی متهمان تبانی در فوتبال كره جنوبی </FONT></P></LI> <LI class=inbnshow> <P><FONT size=3>رخا:بازیكنان اضافی از لاتزیو بیرون می‌شوند </FONT></P></LI> <LI class=inbnshow> <P><FONT size=3>جشن سالگردقهرمانی جام جهانی دراسپانیا</FONT></P></LI> <LI class=inbnshow> <P><FONT size=3>دیدارتیم های فوتبال انگلیس باتیم ملی مالزی </FONT></P></LI> <LI class=inbnshow> <P><FONT size=3>محمدی: مصاحبه‌‌ام را تكذیب نكردم </FONT></P></LI> <LI class=inbnshow> <P><FONT size=3>وعده محرومیت مادام العمر رییس فیفا برای تبانی </FONT></P></LI> <LI class=inbnshow> <P><FONT size=3>نویر: الگویم الیور كان است </FONT></P></LI> <LI class=inbnshow> <P><FONT size=3>درخواست جالوروسی از توپچی‌ها </FONT></P></LI> <LI class=inbnshow> <P><FONT size=3>جلسه كمیته آسیایی ذوب‌آهن برگزار شد </FONT></P></LI> <LI class=inbnshow> <P><FONT size=3>استیلی: انصاری‌فرد را هم می‌خواهیم </FONT></P></LI> <LI class=inbnshow> <P><FONT size=3>تکلیف سامره بزودی مشخص می‌شود</FONT></P></LI> <LI class=inbnshow> <P><FONT size=3>اظهارات رومنیگه مانند پازل است!</FONT></P></LI> <LI class=inbnshow> <P><FONT size=3>قرارداد داخلی در لیگ برتر فوتسال اعتبار ندارد </FONT></P></LI> <LI class=inbnshow> <P><FONT size=3>نوروزی: با تیم‌های قدرتمندی بازی كردیم </FONT></P></LI> <LI class=inbnshow> <P><FONT size=3>اولادی به پرسپولیس پیوست </FONT></P></LI> <LI class=inbnshow> <P><FONT size=3>سرمربی اروگوئه:شایدتیم های مدعی حذف شوند </FONT></P></LI> <LI class=inbnshow> <P><FONT size=3>سرمربی برزیل: شاید تركیب اصلی تغییر كند </FONT></P></LI> <LI class=inbnshow> <P><FONT size=3>سرخابی‌ها كنار هم تمرین كردند </FONT></P></LI> <LI class=inbnshow> <P><FONT size=3>6 بازیکن جدید به مس سرچشمه پیوستند </FONT></P></LI> <LI class=inbnshow> <P><FONT size=3>با دده و یك مدافع دورتموند در حال مذاكره هستیم </FONT></P></LI> <LI class=inbnshow> <P><FONT size=3>سیكلر در مسئولیتی تازه </FONT></P></LI> <LI class=inbnshow> <P><FONT size=3>آكوئیلانی بنفش‌پوش می‌شود </FONT></P></LI> <LI class=inbnshow> <P><FONT size=3>حضور كی‌روش و توقف مالدیو در مقابل هند</FONT></P></LI> <LI class=inbnshow> <P><FONT size=3>آیارحمتی برای فصل بعد دراستقلال بازی می کند؟</FONT></P></LI> <LI class=inbnshow> <P><FONT size=3>یاكوئینتا 3 هفته خانه‌نشین است </FONT></P></LI> <LI class=inbnshow> <P><FONT size=3>نویدكیا به تركیه رفت </FONT></P></LI> <LI class=inbnshow> <P><FONT size=3>خسرو حیدری و تصمیم به بازی در استقلال </FONT></P></LI> <LI class=inbnshow> <P><FONT size=3>فائدرا الماجد: رشوه قطری‌ها صحت نداشت </FONT></P></LI> <LI class=inbnhide style="DISPLAY: none" jQuery1310388855375="73"> <P><FONT size=3>قرارداد900میلیونی‌ام باسپاهان كذب محض است </FONT></P></LI> <LI class=inbnhide style="DISPLAY: none" jQuery1310388855375="74"> <P><FONT size=3>هافبك ناراضی فیورنتینا در آرسنال یا اینتر </FONT></P></LI> <LI class=inbnhide style="DISPLAY: none" jQuery1310388855375="75"> <P><FONT size=3>700 هزار دلار دستمزد یك ساله فاولر در تایلند </FONT></P></LI> <LI class=inbnhide style="DISPLAY: none" jQuery1310388855375="76"> <P><FONT size=3>انصاری‌فرد:بزودی تیم جدیدم رامعرفی خواهم کرد </FONT></P></LI> <LI class=inbnhide style="DISPLAY: none" jQuery1310388855375="77"> <P><FONT size=3>منتفی شدن حضور شكوری در استقلال </FONT></P></LI> <LI class=inbnhide style="DISPLAY: none" jQuery1310388855375="78"> <P><FONT size=3>كریمی: دوست دارم اولادی به پرسپولیس بیابد </FONT></P></LI> <LI class=inbnhide style="DISPLAY: none" jQuery1310388855375="79"> <P><FONT size=3>چلسی به‌دنبال دروسی رفت </FONT></P></LI> <LI class=inbnhide style="DISPLAY: none" jQuery1310388855375="80"> <P><FONT size=3>كرار: قراردادی نداشتم كه بخواهم جریمه بدهم </FONT></P></LI> <LI class=inbnhide style="DISPLAY: none" jQuery1310388855375="81"> <P><FONT size=3>نشانه‌های مثبت از انتقال سسك به بارسلونا </FONT></P></LI> <LI class=inbnhide style="DISPLAY: none" jQuery1310388855375="82"> <P><FONT size=3>اولین شكست سپاهان با لوكا در ترکیه </FONT></P></LI> <LI class=inbnhide style="DISPLAY: none" jQuery1310388855375="83"> <P><FONT size=3>دروازه‌بان پرسپولیس به سپاهان پیوست </FONT></P></LI> <LI class=inbnhide style="DISPLAY: none" jQuery1310388855375="84"> <P><FONT size=3>شكست حریف ذوب‌آهن در هفته هفدهم كی‌لیگ </FONT></P></LI> <LI class=inbnhide style="DISPLAY: none" jQuery1310388855375="85"> <P><FONT size=3>پنجعلی: ما فقط نظر می‌دهیم </FONT></P></LI> <LI class=inbnhide style="DISPLAY: none" jQuery1310388855375="86"> <P><FONT size=3>کونترائو و رد پیشنهاد جنجالی چلسی </FONT></P></LI> <LI class=inbnhide style="DISPLAY: none" jQuery1310388855375="87"> <P><FONT size=3>آغاز تمرینات تیم شهیدمنصوری از 27 تیر </FONT></P></LI> <LI class=inbnhide style="DISPLAY: none" jQuery1310388855375="88"> <P><FONT size=3>حمایت نانی از ویاس بواس </FONT></P></LI> <LI class=inbnhide style="DISPLAY: none" jQuery1310388855375="89"> <P><FONT size=3>مدافع 18 ساله برزیلی راهی میلان شد </FONT></P></LI> <LI class=inbnhide style="DISPLAY: none" jQuery1310388855375="90"> <P><FONT size=3>موردیچ خواستار موافقت برای رفتن به چلسی </FONT></P></LI> <LI class=inbnhide style="DISPLAY: none" jQuery1310388855375="91"> <P><FONT size=3>ثبت‌نام نکردن هیچ تیم،برای حضور درلیگ دسته اول </FONT></P></LI> <LI class=inbnhide style="DISPLAY: none" jQuery1310388855375="92"> <P><FONT size=3>مظلومی: رحتمی و آندو فردا ثبت می‌كنند</FONT></P></LI> <LI class=inbnhide style="DISPLAY: none" jQuery1310388855375="93"> <P><FONT size=3>رفتن مدیر برنامه‌های داماد مارادونا به انگلیس </FONT></P></LI> <LI class=inbnhide style="DISPLAY: none" jQuery1310388855375="94"> <P><FONT size=3>انتقال دوباره رئیس باشگاه فنرباغچه به زندان </FONT></P></LI> <LI class=inbnhide style="DISPLAY: none" jQuery1310388855375="95"> <P><FONT size=3>اسنایدر و حضور در منچستریونایتد</FONT></P></LI> <LI class=inbnhide style="DISPLAY: none" jQuery1310388855375="96"> <P><FONT size=3>وكیل نیمار: انتخاب ما رئال مادرید است </FONT></P></LI> <LI class=inbnhide style="DISPLAY: none" jQuery1310388855375="97"> <P><FONT size=3>محروم شدن دو مربی از حضور در لیگ های فوتبال</FONT></P></LI> <LI class=inbnhide style="DISPLAY: none" jQuery1310388855375="98"> <P><FONT size=3>ملوان و جذب یك مهاجم خارجی </FONT></P></LI> <LI class=inbnhide style="DISPLAY: none" jQuery1310388855375="99"> <P><FONT size=3>شوچنكو: اوكراین مدعی قهرمانی یورو 2012 است </FONT></P></LI> <LI class=inbnhide style="DISPLAY: none" jQuery1310388855375="100"> <P><FONT size=3>کلمبیا اولین تیم صعودکننده به مرحله حذفی </FONT></P></LI> <LI class=inbnhide style="DISPLAY: none" jQuery1310388855375="101"> <P><FONT size=3>بازیکنان فروشی منچستریونایتد</FONT></P></LI> <LI class=inbnhide style="DISPLAY: none" jQuery1310388855375="102"> <P><FONT size=3>بازگشت تیم ملی فوتبال از اتریش</FONT></P></LI> <LI class=inbnhide style="DISPLAY: none" jQuery1310388855375="103"> <P><FONT size=3>قهرمانی مكزیك و عنوان سومی آلمان </FONT></P></LI> <LI class=inbnhide style="DISPLAY: none" jQuery1310388855375="104"> <P><FONT size=3>دفاع مارادونا از مسی</FONT></P></LI> <LI class=inbnhide style="DISPLAY: none" jQuery1310388855375="105"> <P><FONT size=3>بلاتر نگران تبانی و شرط بندی در فوتبال </FONT></P></LI> <LI class=inbnhide style="DISPLAY: none" jQuery1310388855375="106"> <P><FONT size=3>پرویز برومند:از چند تیم لیگ یکی پیشنهاد دارم</FONT></P></LI> <LI class=inbnhide style="DISPLAY: none" jQuery1310388855375="107"> <P><FONT size=3>تمام جریمه‌های استیل‌آذینی‌ها اعمال می‌شود</FONT></P></LI> <LI class=inbnhide style="DISPLAY: none" jQuery1310388855375="108"> <P><FONT size=3>فان در سار: لیورپول نمی تواند قهرمان لیگ شود</FONT></P></LI> <LI class=inbnhide style="DISPLAY: none" jQuery1310388855375="109"> <P><FONT size=3>ملوان در شهرستان نیر استان اردبیل اردو زد</FONT></P></LI> <LI class=inbnhide style="DISPLAY: none" jQuery1310388855375="110"> <P><FONT size=3>تیم فوتبال عجمان در حال مذاكره با بازیكن ایرانی</FONT></P></LI> <LI class=inbnhide style="DISPLAY: none" jQuery1310388855375="111"> <P><FONT size=3>پیرلو: برای کسب جام به یوونتوس آمدم</FONT></P></LI></UL> <DIV class=plus-minus> <DIV class=enNewsPlus id=addInbn onclick="AddCustomeRow('addInbn','removeInbn','InbnRow','inbn')"><FONT size=3></FONT></DIV> <DIV class=enNewsMinus id=removeInbn onclick="RemoveCustomeRow('addInbn','removeInbn','InbnRow','inbn')"><FONT size=3></FONT></DIV></DIV> <P class=inbnhide style="DISPLAY: none" jQuery1309933426421="110"><FONT size=3></FONT>&nbsp;</P> <CENTER jQuery1310388855375="124"> <FORM id=Form51 action="" jQuery1310388855375="125"><FONT size=3>انتخاب گروه : </FONT><SELECT class=textarea id=select51 dir=rtl onchange="javascript:Function2011('Games51-',this.value,'select51','show51');" size=1 name=select51 jQuery1310388855375="126"> <OPTION dir=rtl value=69 selected jQuery1310388855375="127">گروه A</OPTION> <OPTION dir=rtl value=70 jQuery1310388855375="128">گروه B</OPTION> <OPTION dir=rtl value=71 jQuery1310388855375="129">گروه C</OPTION></SELECT><FONT size=3> </FONT></FORM><BR jQuery1310388855375="130"></CENTER> <DIV id=show51 jQuery1310388855375="131"> <CENTER jQuery1310388855375="132"> <TABLE dir=ltr style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#111111 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="90%" border=0 jQuery1310388855375="133"> <TBODY jQuery1310388855375="134"> <TR bgColor=#095881 jQuery1310388855375="135"> <TD dir=rtl align=middle width="100%" colSpan=7 height=15 jQuery1310388855375="136"><FONT face=Tahoma color=#ffffff jQuery1310388855375="137">کوپا آمه‌ریکا گروه A </FONT></TD></TR> <TR jQuery1310388855375="138"> <TD dir=rtl align=middle width="100%" bgColor=#686868 colSpan=7 height=15 jQuery1310388855375="139"><FONT face=Tahoma color=#ffffff jQuery1310388855375="140">شنبه&nbsp;11&nbsp;تیر</FONT></TD></TR> <TR lang=fa dir=rtl bgColor=#ffffff jQuery1310388855375="141"> <TD width=90 height=15 jQuery1310388855375="142"><FONT color=#095881 jQuery1310388855375="143">ساعت05:15 </FONT></TD> <TD align=right width=80 jQuery1310388855375="144">بولیوی</TD> <TD align=right width=20 jQuery1310388855375="145">1</TD> <TD align=middle width=10 jQuery1310388855375="146">-</TD> <TD align=left width=20 jQuery1310388855375="147">1</TD> <TD align=left width=80 jQuery1310388855375="148">آرژانتین</TD> <TD width=10 jQuery1310388855375="149"></TD></TR> <TR lang=fa dir=rtl bgColor=#dbdbdb jQuery1310388855375="150"> <TD width=90 height=15 jQuery1310388855375="151"><FONT color=#095881 jQuery1310388855375="152">ساعت23:00 </FONT></TD> <TD align=right width=80 jQuery1310388855375="153">کاستاریکا</TD> <TD align=right width=20 jQuery1310388855375="154">0</TD> <TD align=middle width=10 jQuery1310388855375="155">-</TD> <TD align=left width=20 jQuery1310388855375="156">1</TD> <TD align=left width=80 jQuery1310388855375="157">كلمبیا</TD> <TD width=10 jQuery1310388855375="158"></TD></TR> <TR jQuery1310388855375="159"> <TD dir=rtl align=middle width="100%" bgColor=#686868 colSpan=7 height=15 jQuery1310388855375="160"><FONT face=Tahoma color=#ffffff jQuery1310388855375="161">پنج‌شنبه&nbsp;16&nbsp;تیر</FONT></TD></TR> <TR lang=fa dir=rtl bgColor=#ffffff jQuery1310388855375="162"> <TD width=90 height=15 jQuery1310388855375="163"><FONT color=#095881 jQuery1310388855375="164">ساعت05:15 </FONT></TD> <TD align=right width=80 jQuery1310388855375="165">كلمبیا</TD> <TD align=right width=20 jQuery1310388855375="166">0</TD> <TD align=middle width=10 jQuery1310388855375="167">-</TD> <TD align=left width=20 jQuery1310388855375="168">0</TD> <TD align=left width=80 jQuery1310388855375="169">آرژانتین</TD> <TD width=10 jQuery1310388855375="170"></TD></TR> <TR jQuery1310388855375="171"> <TD dir=rtl align=middle width="100%" bgColor=#686868 colSpan=7 height=15 jQuery1310388855375="172"><FONT face=Tahoma color=#ffffff jQuery1310388855375="173">جمعه&nbsp;17&nbsp;تیر</FONT></TD></TR> <TR lang=fa dir=rtl bgColor=#ffffff jQuery1310388855375="174"> <TD width=90 height=15 jQuery1310388855375="175"><FONT color=#095881 jQuery1310388855375="176">ساعت02:45 </FONT></TD> <TD align=right width=80 jQuery1310388855375="177">کاستاریکا</TD> <TD align=right width=20 jQuery1310388855375="178">2</TD> <TD align=middle width=10 jQuery1310388855375="179">-</TD> <TD align=left width=20 jQuery1310388855375="180">0</TD> <TD align=left width=80 jQuery1310388855375="181">بولیوی</TD> <TD width=10 jQuery1310388855375="182"></TD></TR> <TR jQuery1310388855375="183"> <TD dir=rtl align=middle width="100%" bgColor=#686868 colSpan=7 height=15 jQuery1310388855375="184"><FONT face=Tahoma color=#ffffff jQuery1310388855375="185">یکشنبه&nbsp;19&nbsp;تیر</FONT></TD></TR> <TR lang=fa dir=rtl bgColor=#ffffff jQuery1310388855375="186"> <TD width=90 height=15 jQuery1310388855375="187"><FONT color=#095881 jQuery1310388855375="188">ساعت23:30 </FONT></TD> <TD align=right width=80 jQuery1310388855375="189">بولیوی</TD> <TD align=right width=20 jQuery1310388855375="190">0</TD> <TD align=middle width=10 jQuery1310388855375="191">-</TD> <TD align=left width=20 jQuery1310388855375="192">2</TD> <TD align=left width=80 jQuery1310388855375="193">كلمبیا</TD> <TD width=10 jQuery1310388855375="194"></TD></TR> <TR jQuery1310388855375="195"> <TD dir=rtl align=middle width="100%" bgColor=#686868 colSpan=7 height=15 jQuery1310388855375="196"><FONT face=Tahoma color=#ffffff jQuery1310388855375="197">سه‌شنبه&nbsp;21&nbsp;تیر</FONT></TD></TR> <TR lang=fa dir=rtl bgColor=#ffffff jQuery1310388855375="198"> <TD width=90 height=15 jQuery1310388855375="199"><FONT color=#095881 jQuery1310388855375="200">ساعت05:15 </FONT></TD> <TD align=right width=80 jQuery1310388855375="201">کاستاریکا</TD> <TD align=right width=20 jQuery1310388855375="202"></TD> <TD align=middle width=10 jQuery1310388855375="203">-</TD> <TD align=left width=20 jQuery1310388855375="204"></TD> <TD align=left width=80 jQuery1310388855375="205">آرژانتین</TD> <TD width=10 jQuery1310388855375="206"></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER><BR jQuery1310388855375="207"><BR jQuery1310388855375="208"> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="90%" align=center border=0 jQuery1310388855375="209"> <TBODY jQuery1310388855375="210"> <TR jQuery1310388855375="211"> <TD align=middle colSpan=4 jQuery1310388855375="212"> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0 jQuery1310388855375="213"> <TBODY jQuery1310388855375="214"> <TR bgColor=#095881 jQuery1310388855375="215"> <TD align=middle width="100%" height=15 jQuery1310388855375="216"><B jQuery1310388855375="217"><FONT color=white jQuery1310388855375="218">کوپا آمه‌ریکا گروه A</FONT></B></TD> <TD align=right width="10%" jQuery1310388855375="219"></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR> <TR align=middle bgColor=#686868 jQuery1310388855375="220"> <TD align=middle jQuery1310388855375="221"></TD> <TD align=middle height=15 jQuery1310388855375="222"><FONT color=white jQuery1310388855375="223">تیم</FONT></TD> <TD align=middle jQuery1310388855375="224"><FONT color=white jQuery1310388855375="225">بازیها</FONT></TD> <TD jQuery1310388855375="226"><FONT color=white jQuery1310388855375="227">امتیاز</FONT></TD></TR> <TR align=middle bgColor=#dbdbdb jQuery1310388855375="228"> <TD height=15 jQuery1310388855375="229">1</TD> <TD jQuery1310388855375="230">كلمبیا</TD> <TD jQuery1310388855375="231">3</TD> <TD jQuery1310388855375="232">7</TD></TR> <TR align=middle bgColor=#ffffff jQuery1310388855375="233"> <TD height=15 jQuery1310388855375="234">2</TD> <TD jQuery1310388855375="235">کاستاریکا</TD> <TD jQuery1310388855375="236">2</TD> <TD jQuery1310388855375="237">3</TD></TR> <TR align=middle bgColor=#dbdbdb jQuery1310388855375="238"> <TD height=15 jQuery1310388855375="239">3</TD> <TD jQuery1310388855375="240">آرژانتین</TD> <TD jQuery1310388855375="241">2</TD> <TD jQuery1310388855375="242">2</TD></TR> <TR align=middle bgColor=#ffffff jQuery1310388855375="243"> <TD height=15 jQuery1310388855375="244">4</TD> <TD jQuery1310388855375="245">بولیوی</TD> <TD jQuery1310388855375="246">3</TD> <TD jQuery1310388855375="247">1</TD></TR> <TR jQuery1310388855375="248"> <TD align=middle colSpan=4 jQuery1310388855375="249"><BR jQuery1310388855375="250">مشاهده جدول کامل کوپا آمه‌ریکا گروه A</TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> <P class=inbnhide style="DISPLAY: none" jQuery1309933426421="110"><FONT size=3></FONT></DIV>&nbsp;</P> <DIV class=plus-minus> <DIV class=enNewsPlus id=addInbn onclick="AddCustomeRow('addInbn','removeInbn','InbnRow','inbn')"><FONT size=3></FONT></DIV> <DIV class=enNewsMinus id=removeInbn onclick="RemoveCustomeRow('addInbn','removeInbn','InbnRow','inbn')"><FONT size=3></FONT></DIV></DIV> <DIV class=topnews-control><FONT size=3><IMG src="http://www.varzesh3.com/football3_images/loading.gif" width=20 align=middle jQuery1309933426421="125"><IMG src="http://www.varzesh3.com/football3_images/loading.gif" width=20 align=middle jQuery1309933426421="125"><IMG src="http://www.varzesh3.com/football3_images/loading.gif" width=20 align=middle jQuery1309933426421="125"><IMG src="http://www.varzesh3.com/football3_images/loading.gif" width=20 align=middle jQuery1309933426421="125"><IMG src="http://www.varzesh3.com/football3_images/loading.gif" width=20 align=middle jQuery1309933426421="125"><IMG src="http://www.varzesh3.com/football3_images/loading.gif" width=20 align=middle jQuery1309933426421="125"><IMG src="http://www.varzesh3.com/football3_images/loading.gif" width=20 align=middle jQuery1309933426421="125"><IMG src="http://www.varzesh3.com/football3_images/loading.gif" width=20 align=middle jQuery1309933426421="125"><IMG src="http://www.varzesh3.com/football3_images/loading.gif" width=20 align=middle jQuery1309933426421="125"><IMG src="http://www.varzesh3.com/football3_images/loading.gif" width=20 align=middle jQuery1309933426421="125"><IMG src="http://www.varzesh3.com/football3_images/loading.gif" width=20 align=middle jQuery1309933426421="125"><IMG src="http://www.varzesh3.com/football3_images/loading.gif" width=20 align=middle jQuery1309933426421="125"><IMG src="http://www.varzesh3.com/football3_images/loading.gif" width=20 align=middle jQuery1309933426421="125"><IMG src="http://www.varzesh3.com/football3_images/loading.gif" width=20 align=middle jQuery1309933426421="125"><IMG src="http://www.varzesh3.com/football3_images/loading.gif" width=20 align=middle jQuery1309933426421="125"><IMG src="http://www.varzesh3.com/football3_images/loading.gif" width=20 align=middle jQuery1309933426421="125"><IMG src="http://www.varzesh3.com/football3_images/loading.gif" width=20 align=middle jQuery1309933426421="125"><IMG src="http://www.varzesh3.com/football3_images/loading.gif" width=20 align=middle jQuery1309933426421="125"><IMG src="http://www.varzesh3.com/football3_images/loading.gif" width=20 align=middle jQuery1309933426421="125"><IMG src="http://www.varzesh3.com/football3_images/loading.gif" width=20 align=middle jQuery1309933426421="125"><IMG src="http://www.varzesh3.com/football3_images/loading.gif" width=20 align=middle jQuery1309933426421="125"><IMG src="http://www.varzesh3.com/football3_images/loading.gif" width=20 align=middle jQuery1309933426421="125"><IMG src="http://www.varzesh3.com/football3_images/loading.gif" width=20 align=middle jQuery1309933426421="125"><IMG src="http://www.varzesh3.com/football3_images/loading.gif" width=20 align=middle jQuery1309933426421="125"><IMG src="http://www.varzesh3.com/football3_images/loading.gif" width=20 align=middle jQuery1309933426421="125"></FONT></DIV></DIV> text/html 2011-03-24T16:45:15+01:00 gonagoonnews.mihanblog.com مهدی شریفی دكتر روازاده http://gonagoonnews.mihanblog.com/post/6 <FONT size=5> <P><FONT size=5><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"><FONT color=#ff0000>اگر سلامتی ابدی خود رامی خواهید به لینك زیر بروید</FONT><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/96.gif"></FONT></P> <P><FONT size=5><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"><FONT color=#3366ff>پیشنهاد ما به شما<IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"></FONT></FONT></P> <P align=center><A href="http://www.ravazadeh.com/"><FONT color=#ff0000>http://www.ravazadeh.com</FONT></A></P></FONT>